Das Kapital-Grecia - Video
PUBLISHED:  Mar 26, 2013
DESCRIPTION:
no intervalo que afasta o vello que non dá morto do novo que non dá emerxido, das kapital procura unha furia estratéxica. sabe dos monstros. sabe do estado de excepción permanente. revólvese contra o ditado da convención melódica. implica o ruído no seu discurso. asume o erro. é precario. tatexo. periférico. anormal. das kapital asómase ao perigo da época. na discordancia dos tempos, actúa.

en grecia entórnase o futuro: socialismo ou barbarie.

na terra, marzo de 2013

Imaxe: Pablo Cayuela, Alex Argibst

Montaxe: Alles Alexander


http://daskapital1.bandcamp.com/
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top